Ventilation

Vet du hur din ventilation mår idag?

Rengöring är ett grundläggande första steg för att Ren luft är ingen självklarhet. 90% av ditt liv tillbringar du inomhus. Se därför till att luften du andas inte innehåller föroreningar som skapar allergier och sätter ned din motståndskraft.

Ventilationsrengöring

Vår inomhusmiljö är viktig oavsett om det handlar om skolor, kontor, lägenheter eller villor. Damm och smuts samlas i böjar, kanaler, ventiler och fläktar som gör att ventilationsanläggningen får nedsatt funktion. Att göra rent i sin ventilationsanläggning är därför en viktig del för att uppnå full funktion och få ett gott inomhusklimat. När vi rengör avlägsnar vi föroreningarna med hjälp av specialutrustning inne i kanalerna. Även huvar, galler, motorer, växlare och batterier rengörs och eventuella reservdelar följer alltid aggregattillverkarens rekommenderationer. Vi kvalitetstestar sedan vårt utförda arbete igenom att kontrollera luftflödet i fastigheten.

OVK  - obligatorisk ventilationskontroll

OVK är förkortning av obligatorisk ventilationskontroll och infördes eftersom en rad utredningar visade att ventilationen i svenska byggnader var dålig och att det i sin tur var en starkt bidragande orsak till hälsorisker. Studien konstaterar bland annat att det finns ett klart samband mellan hur byggnader är ventilerade och hur barnen mår. En bra ventilation tar inte bort risken för astma eller allergi men gör att förutsättningarna för att förbli friska blir bättre.Behörighet att utföra OVK har man genom certifiering av något av våra ackrediterade kontrollorgan. Våra besiktningsmän är alla certifierade enligt den högsta nivån, K. Det betyder att man är kvalificerade att utföra OVK i alla typer av byggnader, kontor, lägenheter, skolor och vårdcentraler etc.Besiktningen syftar till att kontrollera att funktionen i er ventilationsanläggning stämmer överens med gällande bygglagstiftning. I samband med OVK utför man ofta också rensning då ett smutsigt system ger ett sämre resultat. En av de viktigaste punkterna vid besiktningen är att luftflöden stämmer med de krav som ställdes på systemet när det byggdes samt lagstiftning.Kontakta oss gärna för frågor eller offert angående OVK.

Injustering

För att uppnå ett gott inomhusklimat är det även viktigt att ha en korrekt balanserad ventilationsanläggning. En för dålig ventilationseffekt gör att människor och byggnader kan ta skada medan överventilation kan göra luften torr och dålig samtidigt som energiåtgången blir onödigt hög. Vi arbetar med injustering av ventilation och har en bred erfarenhet av allt från enklare system till mer komplexa system i skolor och sjukhus. En injustering ger ett gott inomhusklimat och förbättrad energieffektivitet. Kontakta oss gärna om ni har frågor om injustering