Att sota själv
Är kommunen skyldig att tillåta en fastighetsägare att sota själv?
Nej. Enligt lagen får kommunen endast tillåta att en fastighetsägare sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Får man anlita en annan sotare än kommunens ordinarie sotare?

Ja, lagen säger att fastighetsägaren kan få tillåtelse att låta annan utföra sotningen. 
Ansökningar skickas till Kommunens räddningstjänst, eller kontakta oss så hjälper vi Er.


Vem i kommunen fattar beslut om medgivande för fastighetsägare att sota själv?
Primärt är det räddningstjänsten som ska fatta dessa beslut. Ärendet handläggs av räddningschefen

Kan man överklaga kommunens beslut?
Ja, man kan överklaga till Länsstyrelsen senast tre veckor efter erhållet beslut.

Tar kommunen betalt för prövning av ansökningar om att få sota själv?
Nej, kommunen får endast ta betalt för sotning och brandskyddskontroll. Att pröva en ansökan om medgivande att få sota själv är att betrakta som handläggning av ett myndighetsärende och för detta får kommunen inte ta betalt.

Hur kontrollerar kommunen att en fastighetsägare som fått tillstånd att sota själv verkligen gör det?
Fastighetsägaren ska dokumentera när sotning har skett. Denna dokumentation kan sedan kontrolleras i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.