AVISERING OM SOTNING
Jag har fått en avisering om sotning, vad betyder det egentligen?
En avisering om sotning är en påminnelse om att det är dags att sota din eldstad för att den inte skall gå över gällande tidsfrist. Den är också ett förslag på den dag och en tidpunkt som då sotaren är i närheten och har tid avsatt för din fastighet. Du kan då, genom att acceptera dag och tid, får sotningen gjord till ett billigare pris än om sotaren skall åka ut enbart för din fastighet. Observera att om tiden inte passar dig måste du alltid meddela sotaren detta, annars får du betala framkörningsavgiften.

Jag har inte eldat sedan förra sotningen, kan jag slippa sota det då?
Ja, då tar du kontakt med sotaren och säger att du inte har eldat så markeras den som oanvänd. Det blir då ditt ansvar att se till att den inte är brandfarlig om du skulle vilja använda den igen. Du måste då också ta kontakt med sotaren och meddela att du tar eldstaden i bruk igen.

Kan en rökkanal bli en brandorsak om den inte sotas?
Generellt sett så är det så. All förbränning av organiskt material kan ge upphov till sådana avsättningar i skorstenen att en sotbrand kan inträffa. Detta beror på anläggningens skötsel och underhåll, hur eldningen sker och på hur rökkanalerna ser ut.

Måste jag släppa in sotaren?
Ja, i lagen om skydd mot olyckor finns en särskild paragraf som reglerar sotarens rätt till tillträde till samtliga eldstäder i kommunen. Du har också som fastighetsägare skyldighet att se till att sotningen är utförd i rätt tid och innan du använder en eldstad måste du vara förvissad om att den inte är belagd med eldningsförbud.

Om jag vill byta dag så kostar det extra, varför det?
Det pris som är satt i sotningstaxan förutsätter att sotaren tar husen i tur och ordning, för att sotningen skall ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Om sotaren måste bryta detta schema så innebär det en extra kostnad som påföres fastighetsägaren. Det innebär också ett ökat administrativt arbete med att skriva om arbetslistor, samt inte minst, arbete med att hitta ett annat arbete åt sotaren för att fylla igen den lucka som blir i arbetsplaneringen för den dag sotaren var planerad att komma till dig.

Om jag vill få sotningen utförd när det passar mig, kan jag få det då?
Ja, allting är möjligt. Om den aviserade dagen eller tiden inte passar och du/ni väljer annan dag eller tid kan det innebära att sotaren åker särskilt ut till er fastighet och sotar vilket naturligtvis medför merkostnader och det är dom som faktureras. I sådana fall tar man betalt för den arbetstid och körsträcka det tar för att köra ut, utföra arbetet och köra tillbaka igen. Då får man sådeles sotat efter sotningstaxan högre pris, d v s då får fastighetsägaren betala den faktiska kostanden. Det man bl a betalar för är: resa t o r till fastigheten, tiden det tar att sota eldstäder, km-ersättning samt restid.

Jag orkar inte ställa upp stegen, hur gör jag då.
Sotaren vill helst bara att du tar fram stegen till platsen där den man går upp på taket. Detta för att inte en uppställd stege skall bli orsak till en olycka. Om du inte kan det heller, så se bara till att visa sotaren var stegen finns, så kan han säkert ta fram den själv. Eventuellt kostar detta lite extra, om det är mycket långt till stället där stegen finns.

Om jag inte är hemma, kan jag lägga ut en nyckel till sotaren?
Det går bra, läggen nyckel någonstans eller ge den till någon granne, sedan meddelar du sotarexpeditionen var nyckeln finns. Det bör också vara framkomligt till pannan och det kan vara bra att lägga tidningar där sotaren kommer att gå. Dessutom kan det vara bra att skydda möbler som står nära eldstaden, det blir ju trots allt alltid lite sot.