VEM BESTÄMMER OM SOTNINGEN
Vem har bestämt att min värmepanna / lokaleldstad skall sotas?
Sotning av eldstäder med tillhörande rökkanaler har skett så länge vi har eldat för uppvärmning och matlagning. Redan på 1600-talet fanns lagstadgad sotning i stadsbebyggelse på grund av eldfaran. Den nu gällande "lagen om skydd mot olyckor", säger att den enskilde fastighetsägaren har ett övergripande ansvar för brandskyddet i sin fastighet, däri inbegripet en skyldighet att låta rensa rökkanaler och eldstäder på beläggningar som kan orsaka brand. Kommunen har skyldighet att se till att detta blir gjort och har också rätt att ta ut avgift för detta.

Vem har bestämt hur ofta sotningen skall göras?
Kommunen, i form av räddningsnämnd eller liknande har i uppgift att fastställa föreskrifter angående sotningen. Där stadgas hur ofta sotningen skall göras på olika typer av eldstäder, men också beroende på hur de används. Där bestäms också en del andra regler om sotning och rengöring av rökkanaler och imkanaler. Dessa föreskrifter är juridiskt bindande och kan jämställas med lag.

Vem har bestämt vad sotningen skall kosta?
Kommunen har, enligt lagen om skydd mot olyckor, rätt att bestämma om de avgifter som får tas i samband med sotning och rengöring av imkanaler. Detta kallas för sotningstaxa och är en fastställd avgift, på samma sätt som andra avgifter för kommunala tjänster, t ex dagisavgift och soptömmningsavgift.