VEM FÅR SOTA
Vem får sota min eldstad?
I varje kommun finns det ett företag som har ensamrätt på sotning och rengöring i kommunen. I några fall sköts detta i kommunens egen regi, men i de flesta kommuner är företaget utsett vid en offentlig upphandling. Detta företag har skyldighet att utföra sotning på samtliga eldstäder i kommunen. Numera går det att som fastighetsägare få dispens från skyldigheten att låta detta företag sota hos sig. Dispens ges till fastighetsägaren personligen efter ansökan hos räddningstjänsten i kommunen.

Om jag ska sota själv hur gör jag då?
Du kontaktar din kommun, ansvarig nämnd (räddningsnämden) och ber om en dispensansökan. De ger dig den information du behöver. Fram tills du har fått din dispens beviljad är det kommunens entreprenör som kommer att sota din fastighet. Vid prövning av ansökan bör kommunen beakta förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt de generella förutsättningarna för uppgiften. Prövning av ansökan bör omfatta förutsättningarna för att utföra sotning av anläggningen i dess helhet. Den som skall utföra sotningen bör själv visa att nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd finns. När en fastighetsägare ansöker om att själv få utföra sotningen inom den fastighet där denne själv är bosatt bör kommunen ta särskild hänsyn till att fastighetsägaren normalt har viss kunskap om anläggningens konstruktion och funktion samt ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger god brandsäkerhet.

Kan kommunen neka mig att sota mitt eget hus?

Kommunen kan neka dig och du kan i så fall om du vill överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen.